عضو شورای عالی فضای مجازی خواستار شد: الزام اینستاگرام به فعالیت قانونی - دکتر جلیلی