ارائه گرایش جدید رایانش امن در گروه فنی مهندسی - دکتر جلیلی