روحانی قول داد شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه دارد/ کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات اقدام صحیحی بود