مسئله چالشی شوراهای موازی با حکم رهبری حل شد - دکتر جلیلی %