مناقصه 400 میلیاردی برای عمل به تعهدات جهانی باند نفوذی! - دکتر جلیلی