شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای جدا از اینترنت نیست - دکتر جلیلی دکتر جلیلی