عذرخواهی یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی از عملکرد این شورا - دکتر جلیلی