شبکه های پیام رسان داخلی، جایگزین نمونه خارجی می شوند - دکتر جلیلی