عضو شورای عالی فضای مجازی: این شورا نسبت به فضای مجازی بی توجه بوده است. - دکتر جلیلی