بازدید دکتر رسول جلیلی از نمایشگاه و رویداد صنعت معدن - دکتر جلیلی